Home

Kontoplan BAS 2022

Baskontoplan - YouTubeBoxen 2

Kontoplan BAS 2019 4 (44) 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag 1316 Övriga andelar i koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföreta Jämför kontoplaner. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005. Kontonr Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan

BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Upattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter SKR arbetar tillsammans med en grupp representanter från några kommuner med att årligen uppdatera och utveckla baskontoplanen. I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen 2019-02-12 Kommun-Bas 19 5 (125) Varför uppdatering? Huvudsyftet med en kommunal normalkontoplan är att medverka till en enhetlig re-dovisningsstandard för kommunernas externa redovisning. Syftet är också att kon-toplanen ska underlätta inrapporteringen till det nationella räkenskapssammandra-get (RS) BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många. Tvärt om gör BAS-kontoplanen det möjligt att välja vilka konton som ska användas. Man kan även slå samman och använda gruppkonton, eller lägga till egna mer specifika konton om man behöver

Vad är dubbel bokföring? - Bokföring Michael Hansson - En

Kontoplaner. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag Vidare har information om arbetsgivardeklarationer på individnivå som också gäller från 1 januari 2019 lagts till. Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet

Bas 2019 - Ba

Kontoplaner - BA

 1. Ta LRFs du hittar på nätet, sen tar ud med de konton du behöver för tillfället. Även om LRF:s kontoplan uppdateras regelbundet, så ligger man normalt kva i den man började med, så det gör inget om den man tar är 2 år gammal
 2. 2019 Årets resultat K 354 2020 Eget kapital,deläg 2, HB 354 2030 Eget kapital, deläg 3, HB 354 2040 Eget kapital, deläg 4, HB 354 LRF Total EU BAS 99 Sida: 5 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2490 Övr k.fr sk kreditinst/lev/kund 31
 3. JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005. Kontonr

Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 7239. Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 7240. Styrelsearvoden. 7280. Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS. Kontoplanen innehåller de speciella koton framför allt i klass 3 och 4 som fas­tig­hetsägare behöver och är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader 80 Resultat från andelar i koncernföreta FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet Periodiseringsfond 2019 - nr 2: Övriga obeskattade reserver: 2150: Ackumulerade överavskrivningar: 2151: Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar: 2152: Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar: 2153: Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier: 2160: Ersättningsfond: 216

Hem » BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 40-45 Inköp av varor och material. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000: Inköp av varor från Sverige: 4200: Sålda varor VMB BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken kontoplan de vill men BAS-kontoplanen underlättar framtagandet av en egen kontoplan Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30-34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms

BAS kontoplan - Srf Redovisnin

Kommun-Bas SK

 1. Kontoplan BAS 2019 12 (44) 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig d
 2. Bilaga 2; Anvisningar kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2019-12-18 Bilaga 2; Anvisningar Kontoplan för elitföreningar i svensk fotboll Inledning Den första allmänna BAS-kontoplanen utvecklades ursprungligen av en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund, och gavs ut under namnet BAS 76 i.
 3. KOMMUN-BAS 13 KOMMUN-BAS 20 (Kontoplan t o m 2019) (Kontoplan fr o m 2020) Gul markering = Ändrad text, i vissa fall ändrad benämning/betydelse Grön markering = Nytt konto Genomstruket (finns i nuv kontoplan) = Borttag av konto 1 TILLGÅNGAR Hänvisning 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillg 10 Immateriella anläggningstill
 4. uter att läsa. BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis.
 5. st två konton i din kontoplan - på det ena kontot i debet och på det andra kontot i kredit. Tekniken kallas för dubbel bokföring och är konstruerad för att vara självkontrollerande
 6. Kontoplan. I kontoplanen visas de bokföringskonton som ingår i din aktuella grundkontoplan. Kontoplanen valde du i startguiden när du loggade in första gången. Kontoplanen är baserad på BAS-kontoplanens upplägg. Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton. För att skriva ut din kontoplan kan du välja att trycka Ctrl + P (cmd + P.
 7. Förhandsgranskningstext. Tenta - 181108 1. a)BAS-Kontoplanens struktu och uppbyggnad Svensk standard som man använder sig av men inte alla företag som använder sig av samma struktur och kontoplan. Till RR använder man kontona 3-8 och till BR är konton som börjar på 1 och 2

Bolagsskatten eller företagsskatten är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt och det här innebär att bolagsskatten normalt inte utgör 21,4 % av det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner. Årets skattekostnad är inte en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen vilket framgår av ovanstående uppställning för. Kontoplan. I BL Administration arbetar du normalt med kontoplanen BAS 20XX, men det finns också möjlighet att lägga upp företag med BAS 96, även om vi inte rekommenderar det. Det finns dessutom ett antal branschkontoplaner inlagda i programmet Hejsan! Visma eEkonomi utgår ifrån baskontoplanen 2019 på bas.se så den är helt korrekt och har samma benämning som BAS 2019 från deras hemsida. Anledningen till att dina konton bytt namn är alltså att kontona har haft andra benämningar i ditt Administration och det kan finnas flera anledningar till detta Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto. FÖRORD 4 Nyheter och ändringar i baskontoplanen för 2020 Ändringar seda

Riesenschnauzer dvärg - av r¸diger bludau - låga priser

Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma. I Bokio använder vi BAS-kontoplan 2015. Du hittar hela kontoplanen under Inställningar → Kontoplan. Kontoplanen består av fyra huvudgrupper. De i sin tur består av kontoklasser som sedan är indelade i underkonton. Se nedan uppställning Kontoplan BAS 2019 - Srf Redovisnin Istället har vi tagit fram information för att lyfta fram att en samfällighetsförening enkelt och till bra villkor kan lånefinansiera en del av en större. KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2018-03-11 1(10) Styrelsen föreningen under året kommer att byta kontoplan vilket gör att vi inte i dokumentet nu k Kontoplan och bokföringsrapporter på engelska Kontot läggs först upp på svenska och om det aktuella kontot finns med i BAS-kontoplanen läggs de engelska benämningarna upp automatiskt. Är det ett konto du själv hittar på får du lägga in både den svenska benämningen och den engelska

Bas 15 kontoplan. Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapita Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018 BAS Förenklat årsbokslut (K1) - Kontoplan 2018 Inga ändring eller tillägg har gjorts jämfört med 2017. BAS-konton Rad Underkonton Rad 1000 Immateriella 2019 Årets resultat, delägare 1 B10 2020 Eget kapital, delägare 2 B10 Se delägre 1 2030 Eget kapital,.

BAS-kontoplan - Visma Spcs - flest småföretag väljer os

 1. Förslag till förbättring i kontoplanen BAS. 2019-08-13 12:30. När man köper inventarier från EU (tex en maskin) så finns det inte något konto upplagt i BAS kontoplanen för detta. Endast 1220 som gäller för inventarier köpta i Sverige finns i kontoplanen
 2. Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen
 3. Information om filöverföringstjänst för SRU-uppgifter. till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3 och INK4. Du behöver ett program. som skapar SRU-filer för att du ska kunna använda tjänsten. Du som utvecklar program som skapar filer för SRU-uppgifter, anstånd och periodisk sammanställning kan använda tjänsten för att testa att.
 4. kontoplan. BAS Kontoplaner februari 10, 2019 MICHAELHANSSON.SE 0. BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. Konton och kontoplaner februari 9, 2019 MICHAELHANSSON.SE 0. Konton och kontoplaner
 5. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. 2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13)
 6. BAS pdf För att ladda ner detta dokument behöver du anmäla dig till BAS Nyhetsbrev. I nyhetsbrevet får du tillgång till ändringar och diskussioner kring kontoplanen samt annat nytt. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer
Alienware most expensive computer | quest 2 is a premium

Bas. BAS-K produktblad . PDF jan 1, 2019 . BAS-kommittén, protokoll nr 2 2021 . PDF maj 12, 2021 . Information till registrerad . PDF maj 17, 2019 . Instruktion för behandling av personuppgifter . PDF maj 17, 2019 . Introduktion till BAS-K Båtklubbsprogrammet Kontoplan för båtklubb . PDF apr 27, 2017 . Mall för. Lathund för kontoplan Rapportbeställning Lathund för BAS 2019. inbyggd fritextsökning. Bra att ha när du behöver lägga upp nya kon-ton på ett smidigt sätt. Magenta Data AB, Box 950, 220 09 LUND, tel 046-211 18 22, e-post: info@magenta.se, www.magenta.se 1902-1 • Uppbördsrapport. • Verksamhetsrapport med nyckel-tal Bolagsverket verkar för en BAS-kontoplan i XBRL. 2019-06-17 Erik Mjöberg från XML Sweden har för Bolagsverket presenterat en utredning: Vilka standardkrav bör ställas på det finansiella dataflödet från transaktion till rapport? riktad till projektet Nordic Smart Government (NSG).I standardkraven ingår användandet av XBRL för en BAS-kontoplan

Exempel på bokföring av representation. Ni har haft en personalfest på jobbet och har nu fått fakturan för kalaset. Den totala kostnaden för festen blev 5000 kronor inklusive moms. Då ni var 10 personer och fick göra avdrag på 90 kronor per person för den interna representationen så blev den delen 900 kronor och kan bokföras så här Kontoplan. Kontoplanen är en lista över de konton som används i bokföringen. Den består av fyra olika huvudgrupper och kan sägas vara grunden i företagets redovisning. Genom kontoplanen i Fortnox kommer du åt alla dina konton. Här kan du ändra inställningarna för ett visst konto, aktivera och inaktivera, radera samt lägga upp nya.

Title: BAS 96: baskontoplan med instruktioner: Contributor: BAS-gruppen: Publisher: Industrilitteratur, 1996: ISBN BAS-kontoplan BAS-kontoplan är en standardiserad kontoplan för bokföring med syfte att underlätta och förenkla ett företags bokföring Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2019. 10 Immateriella anläggningstillgångar Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapita Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018 Engelsk.

Kontoplaner - Visma Spc

 1. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019
 2. Bokföra milersättningar och milersättning vid tjänsteresa (bokföring med exempel) Milersättning är en kostnadsersättning som en redovisningsenhet betalar ut till anställda, uppdragstagare och delägare som kompensation för utlägg avseende drivmedel vid körning i tjänsten. Milersättning är skattefri upp till vissa av skatteverket.
 3. Välj Kontoplan BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 200 . BAS Kontoplan med instruktioner Författar-presentation: Liber: BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser
 4. Kontoplan BAS 2020 1160 2 EgET KapiTal ocH sKUldEr 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare 1 2011 Egna varuuttag 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat, delägare BAS-kontoplan - kontoplanen som är S K I T-lätt att förstå

Idrottens redovisning - Riksidrottsförbunde

 1. The Chart of Accounts and the New Corporate Taxation | Kontoplanen och de nya skattereglerna för företag (Bulletinen 1/2019) EN: My article The Chart of Accounts and the New Swedish Corporate Taxation (Kontoplanen och nya skatteregler för företag) has been published in issue 1/2019 of The Bulletin by BAS, who also maintains the BAS Chart of Accounts
 2. www.bas.se där det är lätt att ladda ner aktuella kontoplaner. Det är lämpligt att alltid ha en aktuell kontoplan till hands, för översiktens skull. Särskilt om man märker att det verkar saknas lämpligt konto i den egna kontoplanen. I BAS-planerna finns viktig info om ändringar och t.ex. vilka konton som inte används inom K2. Passa p
 3. Kontoplan BAS 2009 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaro
 4. Hem » Kontoplan BAS 2019 » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Du kan importera en kontoplan på engelska samt bokföringsrapporter på engelska i ditt företag procent till 61,6 miljoner kronor och rö Nya förutsättningar för FINT Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det. Buy BAS Svensk/engelsk/tysk kontoplan 2007 by (ISBN: 9789139108764) from.
 5. Stödet för kontoplaner uppfattar numera även BAS 2019 (som alltid kan du fortsätta med din befintliga kontoplan om du inte vill byta). Deklarationsstöd för Inkomstdeklaration 2 Stödet för elektronisk inlämning av Inkomstdeklaration 2 (Aktiebolag och ekonomiska föreningar) har uppdaterats och klarar nu även redovisningsperiod 2018P4, dvs deklarationer som lämnas in under 2019
 6. Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1386 och 1869 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokförin
 7. Idrottens BAS-kontoplan. Idrottens BAS kontoplan är en branschkontoplan som är anpassad för idrotten. Den nya bokföringslagen ställer krav på hur bokföringen skall hanteras för ideella föreningar. Läs mer om Idrottens BAS-kontoplan på Riksidrottsförbundets hemsida. E-bokföring. I e-bokföring kan flera användare läggas upp

Bas 2018 - Ba

Tobias E 10 Maj 2019 09:23. Kontoplanen är baserad på BAS-kontoplanens upplägg. Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton. För att skriva ut din kontoplan kan du välja att trycka Ctrl + P (cmd + P om du har mac) Kontoplan ekonomisk förening BAS - mer än en kontoplan Handböckerna som hjälper dig att göra rätt! Förbeställ Bokföringsboken och Bokslutsboken och spara kr. Aktiebolag · Handelsbolag eller kommanditbolag · Ekonomisk förening En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i BAS- kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används måste det registreras manuellt som verifikat i rutin 910 Verifikat, efter bytet av kontoplan. Vilka kontoplaner går det att byta mellan? Det går att byta från BAS-kontoplan till EU-kontoplan och tvärtom, men också mellan egna kontoplaner. För att ersättningen mellan kontoplaner ska ske krävs det att det finns konton på listan i ruti Jo det var just detta med överblicken i bokföringen att jag gjort en insättning till skogskonto nu under 2019 som justerar 2018 års resultat. Men jag krånglar nog bara till det. Insättningen står ju i R28 på NE-blanketten så det är väl huvudsaken. Betala och bokföra första preliminär skatten

Vi svarar på dina frågor. Visa alla. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner. Hem » Kontoplan BAS 2019. Kontoplan BAS 2019 *= ändring eller tillägg jämfört med 2017. Innehåll. 1 Tillgångar; 2 Eget kapital och skulder; 3 Rörelsens. BAS 96: baskontoplan med instruktioner. Industrilitteratur, 1996 - 223 pages. 0 Reviews. BAS 2003: BAS-kontoplan med instruktioner No preview available - 2003 . BAS-kontoplan - Wikiped Köpte UNI_BAS och angav att EU-kontoplan skall användas. Dock hittar jag inte följande konton i programmet: 2010 Eget kapital 2012 Egna skatter 2013 Egna uttag 2018 Egna insättningar 2019 Redovisat resultat utan enbart dessa: 2081 Aktiekapital 2086 Reservfond 2091 Balanserad vinst/förlust 2099 Redovisat resultat De. Om SRU-koder. Tidigare kallades fältkod för SRU-kod och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror. SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer (2019) av Sveriges Konstföreningar. IDEELLA KONSTFÖRENINGAR, EKONOMI och BOKFÖRING bygger på en idé av Marita Isaksson 2009. Reviderad och utökad av Susanne Olsson (2019). Utgiven av: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn, www.sverigeskonstforeningar

BAS 2019 Småföretagarens hjälp i moms- och skattedjungel

BAS - kontoplanen är en kontoplan för bokföring. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Den bidrar dock till en . Du kan istället välja att själv upprätta konton, då ska varje konto tilldelas ett nummer . En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige BAS har fått önskemål om att kontoplanen ska kunna tillhandahållas i maskinläsbar form. Tina Sjöström • 2 december 2019 En redovisningsbyrå kan även ta fram en speciell byråstandard för den kontoplan man använder

Prisbasbeloppet för 2019 uppgår till 46 500 kr. Exempel på förbrukningsinventarier är tangentbord, bokhylla och dammsugare. Förbrukningsmaterial är material som har en livslängd kortare än 1 år och som du förbrukar relativt snabbt, till exempel glödlampor, toalettpapper och papperspåsar. Dessa saker har också ett obetydligt värde. BAS-kontoplanen utvecklades under 1970 talet av dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund. Sedan dess har den utvecklats i olika steg för att under senare år bli EU-anpassad. Den uppdateras (justeras) ständigt och sista versionen går att hitta på följande länk www.bas.se. Det vi har lagt upp är BAS 2010 Kontoplan BAS 2019 = Ändring eller tillägg jämfört med 2018. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2163, 8013, 8014, 8019, 8023, 8073, 8078, 8083 ; 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014 Kontoplan K1 Mini. av Marcus i Bokföring forum, Skatter och Företagsformer

Svensk Friidrott arbetar för att bedriva en verksamhet som präglas av glädje, gemenskap och trygghet. Nu finns en ny policy publicerad gällande inkludering av friidrottare med transerfarenhet BAS 2019 är en generell kontoplan för systematisering och kontering av Undrar du hur du ska bokföra EU-moms när du säljer och köper från andra. Handel med EU-länder; 2017-08-23. Liknande De allra flesta väljer ändå att använda BAS-kontoplan eftersom det underlättar vid uppgiftslämnande och. BAS kontoplan 2015 Kontoplan. När du konterar, det vill säga bokför, har du i de flesta fall redan en lista på bokföringskonton. Kontona tillhör en så kallad kontoplan. Kontoplanen utgår ofta från så kallade BAS-kontoplaner, men du kan även skapa egna konton som är specifika för din verksamhet Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig. For eksempel vil man her ha en konto for Reklame (7320 Reklame. kontoplan bas 2020 (43) huvudkonton tillgångar 10 immateriella anläggningstillgångar utvecklingsutgifter 1010 1020 koncessioner 1030 patent licenser 105 Här nedan visas en översikt över vilka systemkonton som INTE raderas vid import av ny kontoplan: 1930 Checkräkning/ bankgiro 1510 Kundfordringar 2440 Leverantörsskulder 3010 Varuförsäljning (25% moms) 3011 Varuförsäljning, kontant.

Gratinerade pilgrimsmusslor halv åtta hos mig, från: halv

Kontoplan LRF BAS 2018? skogsforum

Kontoplan BAS 201 Vi använder i detta exempel standardkonton från Kontoplan BAS 2018 men har även skapat upp två nya för att ha extra bra koll på flödet via Klarna. Dessa är; 1511 för fordringar vi har mot Klarna (istället för generella 1510 Kontoplan BAS 2019: 3 (44) 1232 Installationer på annans fastig het Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare 1 2011 Egna varuuttag 2013 Övriga egna utta För dig som inte vill använda krångliga och onödigt komplexa bokföringsprogram så har vi nu utvecklat en enkel bokföringsmall i Excel 4. Redovisning. Ekonomihandbokens kapitel 4 handlar om redovisning inom SLU. Här hittar du bl.a. information om verifikationskrav vid bokföring, arkivering av redovisningsmaterial, SLU:s kontoplan och objektplan, konteringsregler inkl. balans- och resultaträkning och fördelning av gemensamma kostnader

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom bas Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här Kontoplan BAS 2019 12 (44) 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig de Hem » BAS kontoplan Kontoplan BAS 2020 1160 2 EgET KapiTal ocH sKUldEr 20 Eget kapital Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag 2010 Eget kapital, delägare 1 2011 Egna varuuttag 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat, delägare BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Bokför du manuellt kan du söka på både namn och kontonummer för att se de konton som finns att använda. Du hittar nu även hela kontoplanen inne på Inställningar → Kontoplan

Bas 2015 - Ba

Om du använder dig av BAS kontoplaner har alla konton en SRU-kod men det är inte en obligatoriskt uppgift om du exempelvis lägger upp egna konton. SRU-koden hittar du om du går till Register - Kontoplan och klickar in dig på ett konto. Under blocket Ytterligare uppgifter hittar du fältet för SRU Periodiseringsfonder är ett sätt att skjuta upp beskattning eller jämna ut resultatet mellan olika år i ett företag. Om företaget gör en stor vinst ett år, men t.ex. har kommande investeringar att göra, kan man sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond Kontoplan BAS 2020 = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1386 och 1869 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring ; Inkasso i Sverige Få in pengarna behåll kunderna Ett kan vara om hela eller delar av en byggnad ska rivas för att ge plats till nya eller delvis förändrade byggnader. Utgifterna för att riva byggnaden behandlas som utgifter för att uppföra den nya byggnaden. Det innebär att utgiften dras av med värdeminskningsavdrag under den nya byggnadens ekonomiska livslängd bokföringsprogram bokis med bas-kontoplan This is a free and comprehensive report about bokis.info is hosted in on a server with an IP address of 138.128.164.242 . The website has registered on 2002-12-17 and has updated on 2018-01-28 and will expire on 2019-12-17

Borzoi som första hund — de äldsta ryska texterna om

Bas 2013 - Ba

Enligt kontoplan BAS 2013, gruppkonto med Projektbidraget från Konstnärsnämnden totalt på 200 000 kr. Som F-skattande konstnär betalas hela för eget arbete. Reglerna om jämkning (korrigering) av ingående moms berör dem som har eller får blandad , dvs. både momspliktig och momsfri verksamhet. I detta fall har ca 41 % dragits av Ekonomi-info är ett av Sveriges största nyhetsbrev med redovisning- och ekonominyheter. Kunskaällan som ger dig insikt, inspiration och tips

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m

För att importera ett bokföringsår från ett annat bokföringsprogram gör du så här: Gå in i menyn Inställningar->Bokföringsperioder. Klicka på Ny period. Fyll i uppgifterna. Beteckning är normalt sett årtalet, men kan vara vad som helst som skiljer detta år från alla andra som du kan förstå. organisation är namnet på.

Blanketter och mallar – Bolagsverket ! K2 mall gratis
 • Bitcoin coin font.
 • Lång kofta ull.
 • Zweitwohnsitz Salzburger Land.
 • Dogecoin master.
 • Hemnet Hallstavik.
 • Takventil Husvagn Biltema.
 • Outlook app iPhone problem.
 • JustTrade Erfahrungen Finanzfluss.
 • How to invest in real estate.
 • Viria aktie värde.
 • SRM University Assistant Professor Recruitment 2021.
 • Kaffekanna ICA.
 • Daytraden Plus500.
 • Q learning stock trading github.
 • Couchtisch Ideen Pinterest.
 • Sålda lägenheter Norrköping.
 • Bitwala chile.
 • Npr Science show.
 • Fintech trends.
 • IT konsult lön Stockholm.
 • Fortum kundtjänst.
 • Matematik 2b Hermods Flashback.
 • Unsubscribe email.
 • Värmdö kommun handlingar.
 • Avtalsmallar gratis.
 • Vliegen naar Athene met Ryanair.
 • Fiskekarta Jämtland.
 • Remote jobs Admin.
 • Bovieran Nova.
 • Stockholm Exergi press.
 • Ddownload kaufen.
 • Day Trading books PDF free download.
 • CHR price prediction.
 • Innerbelysning Husvagn.
 • P3 Dokumentär is.
 • Damtoppar.
 • Paybis supported countries.
 • Barchart Bitcoin Futures.
 • Amazon trading review.
 • Spårstatus Lofsdalen.
 • Forsage is legal in India.